Prekladateľský proces

Pri spracovaní prekladov sa využívajú štandardizované postupy, ktoré pomáhajú dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu služieb a maximálnu spokojnosť klientov. Tento proces spĺňa požiadavky prekladateľskej normy 17100 a je štandardizovaný v súlade s normou ISO 9001.

  1. Dopytovanie prekladu
  2. Cenová ponuka
  3. Objednávka prekladu
  4. Realizácia prekladu
  5. Odovzdanie prekladu

1. Dopytovanie prekladu

Dopytovať preklad je možné e‑mailom, telefonicky alebo prostredníctvom online‑formulára na našej internetovej stránke. Čo najskôr dostanete cenovú kalkuláciu s potvrdením termínu dodania.

Pre vypracovanie promptnej a presnej cenovej kalkulácie je nevyhnutné vidieť a zanalyzovať konkrétny súbor na preklad.

Ako poslať súbor na preklad?

Ako dopytovať preklad?

2. Cenová ponuka

Cenová ponuka sa zostavuje na základe detailnej analýzy súboru na preklad pomocou CAT‑nástrojov a po zohľadnení faktorov vplývajúcich na dĺžku a náročnosť spracovania.

Čo všetko ovplyvňuje cenu prekladu?

Čo má obsahovať cenová ponuka?

3. Objednávka prekladu

Ak sa rozhodnete potvrdiť cenovú ponuku a objednať si záväzne preklad, je potrebné poslať potvrdenie e‑mailom, príp. zaslať záväznú objednávku prekladu. Dodávateľ potvrdí prijatie objednávky a informuje vás o záväznom dodaní prekladu.

Ak je na cenovej ponuke uvedený pod termínom dodania len počet pracovných dní, začínajú sa tieto počítať nasledujúcim dňom od potvrdenia cenovej ponuky.

V priebehu spracovania prekladu je niekedy potrebné zodpovedať prekladateľovi otázky nevyhnutné k vykonaniu prekladu (vysvetlenie špecifického pojmu, skratky, chyba v originálnom texte…). Skorá reakcia zo strany zákazníka urýchli aj celkové dodanie prekladu.

V prípade, že zákazník pošle doplnky, resp. zmenenú verziu súboru na preklad, je potrebné počítať s celkovým posunutím dodania prekladu.

Ak je má zákazník časový tlak, vždy je možnosť dohodnúť sa vopred o zasielaní čiastkových prekladov po súboroch, resp. po častiach.

4. Realizácia prekladu

Po potvrdení objednávky prekladu je projekt pridelený zodpovednému projektovému manažérovi, ktorý prevezme celý manažment projektu a komunikáciu so zákazníkom, prekladateľom, korektorom, príp. DTP‑špecialistom. Projektový manažér je zodpovedný za celý proces realizácie prekladu až po jeho odovzdanie zákazníkovi.

Ako prebieha spracovanie prekladu?

5. Odovzdanie prekladu

Preklad je zákazníkovi odovzdaný v rovnakej podobe, ako bol dodaný originál, príp. podľa iných vopred dohodnutých pokynov. Súbory sú pomenované rovnako ako originálne súbory.

Skomprimované súbory sa posielajú ako príloha e‑mailu, príp. sú uložené na FTP‑serveri, ku ktorému dostane zákazník link na stiahnutie.

Od zákazníka sa očakáva krátke potvrdenie prijatia prekladu.

Každá reakcia od zákazníka nás posúva ďalej a pomôže nám naše služby viac prispôsobiť k dlhodobej spokojnosti našich klientov.