Optimalizácia nákladov začína už pri tvorbe dokumentácie

V súvislosti s technickou dokumentáciou sa často diskutuje o tom, do akej miery je potrebné prihliadať na kultúrne aspekty krajiny. Všeobecne môžeme povedať, že čím lepšie je technická dokumentácia zostavená, tým objektívnejšie môže byť vytvorený aj jej preklad. Čím menej slovných hračiek a výrazov typických pre určitú oblasť použijeme, tým jednoduchší bude proces prenosu textu do iného jazyka a jeho kultúry.

Ako je možné už počas tvorby technickej dokumentácie docieliť, aby sa dali texty prekladať dobre a za nižšie náklady?

 1. Píšte SPRÁVNE a JEDNOTNE.
 2. Buďte OBJEKTÍVNI a VECNÍ.
 3. Opisujte PRESNE a JEDNOZNAČNE.
 4. Formulujte vety STRUČNE a ZROZUMITEĽNE.

Nasledujúce informácie a odporúčania môžu byť pre vás pri písaní užitočné:

 • Vyhýbajte sa častému používaniu skratiek, ktoré sú bežné len vo vašej krajine.
 • Číselné a dátumové formátovanie prispôsobte všeobecne používaným formátom.
 • Právne predpisy a normy sú platné obvykle len vo vašej krajine, nie v zahraničí.
 • Nie všetky miery a meny sú používané v zahraničí a musia byť prispôsobené.
 • Používanie farieb ako signálov môže mať v inej krajine celkom iný význam a použitie.
 • Typické mená pre uvádzanie príkladov častokrát nemôžu byť len prebraté, ale ani preložené, je potrebné ich prispôsobiť.
 • Špeciálne symboly a označenia môžu mať v iných kultúrach iný význam.
 • Odkazy na orgány a úrady vašej krajiny musia byť prispôsobené cieľovej krajine.
 • Príklady z praxe je tiež potrebné prispôsobiť kultúre a zvykom danej krajiny.
 • Vyhýbajte sa vašim subjektívnym názorom i ustáleným slovným spojeniam.
 • Texty v schémach alebo obrázkoch, ktoré zobrazujú situácie typické pre vašu krajinu, sa ťažko nahrádzajú a prispôsobujú cieľovej krajine.

Čo všetko ovplyvňuje cenu prekladu?

Ako prebieha spracovanie prekladu?

Kedy je potrebné očistiť prekladateľskú pamäť?