Lokalizácia

Čo je lokalizácia?

Lokalizovať znamená prispôsobiť text a jeho preklad pre globálne využitie.
To znamená, že produkty, služby, programy a ich dokumentácie nie sú preložené doslovne a sú prispôsobené jazykovým, kultúrnym a špecifickým požiadavkám konkrétneho trhu.

Aký je rozdiel medzi lokalizáciou a bežným prekladom?

Lokalizácia predstavuje výrazne komplexnejší a časovo náročnejší proces. Prekladateľ nemôže texty len jednoducho prevziať alebo použiť synonymá. Odkazy v cieľovej krajine musia byť overené, normy musia byť platné, meny a miery musia byť prispôsobené, skratky musia sedieť, text má byť blízky užívateľom cieľovej krajiny a ľahko pochopiteľný.

Pri lokalizácii je pre prekladateľa veľkou výhodou logické myslenie, dobré chápanie textu, všeobecný rozhľad, ako i schopnosť vyhľadávať a overovať informácie.

Čo všetko je potrebné lokalizovať?

Všetky texty, údaje a pojmy, ktoré sú špecifické pre určitú oblasť alebo krajinu a je potrebné ich prispôsobiť zvykom a požiadavkám iného regiónu, napr.:

  • miery, meny, skratky,
  • formáty čísel a dátumov,
  • normy a právne predpisy,
  • odkazy na úrady, príklady z praxe, vzorové príklady osôb,
  • špecifické symboly, označenia, signálne farby,
  • texty v schémach, obrázkoch a iné.

Kto môže lokalizovať preklad?

Technický preklad musí byť vytvorený predovšetkým skúseným prekladateľom, ktorý sa v danej problematike vyzná a má technické, príp. lingvistické vzdelanie.

Pri lokalizácii je veľmi dôležité, aby bol prekladateľ rodeným hovorcom a žil v krajine cieľového jazyka. Aby mohol texty prispôsobiť kultúrnym a jazykovým podmienkam konkrétneho trhu, mal by jazyk používať aktívne na dennej báze.

V neposlednom rade je nevyhnutné, aby vedel prekladateľ pracovať s CAT-nástrojmi, ktoré podporujú lokalizáciu a jednotnosť preložených a opakujúcich sa textových segmentov.

Čo všetko vieme lokalizovať?

  • Lokalizácia webových stránok
  • Lokalizácia softvéru
  • Lokalizácia technickej dokumentácie

Optimalizácia nákladov začína už pri tvorbe dokumentácie

V súvislosti s technickou dokumentáciou sa často diskutuje o tom, do akej miery je potrebné prihliadať na kultúrne aspekty krajiny. Všeobecne môžeme povedať, že čím lepšie je technická dokumentácia zostavená, tým objektívnejšie môže byť vytvorený aj jej preklad. Čím menej slovných hračiek a výrazov typických pre určitú oblasť použijeme, tým jednoduchší bude proces prenosu textu do iného jazyka a jeho kultúry.

Ako je možné už počas tvorby technickej dokumentácie docieliť, aby sa dali texty prekladať dobre a za nižšie náklady?