Revízie

Po obdržaní prekladu od prekladateľa nechávame každý preklad skontrolovať ďalším prekladateľom/korektorom. Korektor je zodpovedný za opravu všetkých gramatických a pravopisných chýb, štylistiku, konzistentnosť prekladu, za správne použitie odborných výrazov a dodržanie terminologického zoznamu zákazníka.

Náklady na revíziu sú už zahrnuté v cene prekladu každej zákazky. Aby sme mohli naše služby a kvalitu stále zlepšovať, je pre nás nemenej dôležitá aj spätná väzba našich zákazníkov a ich spolupráca.

Po vyhotovení revízie nastupuje proces kontroly, ktorú prevedie projektový manažér pomocou CAT-nástrojov, prekladateľskej pamäte a terminologického zoznamu. Prípadné otázky či nejasnosti prediskutuje spolu s prekladateľom, korektorom, príp. so zákazníkom.

Man working from home-office with laptop computer