Kedy je potrebné očistiť prekladateľskú pamäť?

Bez prekladateľských pamätí (TMS) si už dnes proces tvorby prekladov ani nemôžeme predstaviť. Technológia prekladateľských pamätí (Translation Memory) má na starosti spravovanie a ukladanie zdrojových textov a ich prekladov vo všetkých jazykových kombináciách. To znamená, že preložené segmenty môžu byť viacnásobne použité, čo má za následok pokles nákladov na preklad a zabezpečuje jednotnosť prekladov. Dnes už je bežné, že dodávateľ prekladov spravuje pre jedného zákazníka prekladateľské pamäte vo veľkosti 20.000 segmentov aj v 15 alebo až 25 jazykových kombináciách. Áno, nie je to málo…

S akými situáciami alebo problémami musíme počítať?

Prekladateľská pamäť je využívaná zvyčajne viacerými používateľmi v priebehu niekoľkých rokov, čo môže spôsobiť, že jeden a ten istý text má v prekladateľskej pamäti až niekoľko variantov prekladu. Prekladateľ sa v tom prípade musí rozhodnúť pre jednu z možností, čo vedie k nejednotnosti v prekladateľskej pamäti.

Tiež môžu byť prekladateľovi navrhnuté staršie, už neaktuálne verzie či gramatické chyby, ktoré musia byť opravené a potvrdené do pamäte. To vedie opäť k nejednotnosti so staršími prekladmi a k riziku, že budú nesprávne verzie prekladu pri ďalšom projekte opäť navrhnuté a chybne použité. Najbežnejšie chyby v prekladoch, ako sú napr. terminologické chyby, typografické chyby alebo číselné chyby môžeme odstrániť ihneď pomocou CAT-nástrojov. Významové chyby, zastaralé preklady alebo chyby v segmentácii je ešte stále potrebné posúdiť konkrétnou a kompetentnou osobou.

Aby sme mohli dosiahnuť vysokú kvalitu prekladov, je dôležité udržiavať v prekladateľskej pamäti správne a jednotné preklady. Napriek úsiliu nie je zvláštnosťou po rokoch nájsť v prekladoch množstvo nedostatkov. Pýtate sa:

Je možné očistiť prekladateľskú pamäť od neželaných prekladov?

Chybné alebo duplicitné preklady a ich varianty môže prekladateľ alebo autor prekladateľskej pamäte ihneď opraviť, príp. zmazať. Takto môžeme pamäť priebežne opravovať a systematicky ju spravovať. Ak je prekladateľská pamäť používaná niekoľko rokov a viacerými prekladateľmi, prestáva byť táto možnosť efektívnou.

Druhá možnosť predstavuje oveľa viac úsilia a nákladov, ale výsledok stojí za to. Prekladateľskú pamäť vieme pomocou CAT-nástrojov kompletne skontrolovať a očistiť od duplicitných či chybných prekladov. Tieto vieme vďaka inteligentným jazykovým nástrojom identifikovať relatívne rýchlo, no jednotlivé varianty a chyby musia byť posúdené a potvrdené kompetentnou osobou (prekladateľom, korektorom, technickým redaktorom, atď.). Čím viac prekladov sa v pamäti nachádza, príp. čím viac prekladateľov pamäť používalo, tým viac času je potrebné si na úpravy rezervovať.

Takto očistená a upravená prekladateľská pamäť je aj pre budúce preklady naozaj efektívna. Zrýchli sa tak výrazne nielen proces prekladu, ale aj proces korektúry a kontroly.

Dodávateľ prekladateľských služieb by mal pravidelne sledovať a posúdiť stav prekladateľskej pamäte, o čom by mal svojho klienta včas informovať a postarať sa aj o celý proces očistenia pamäte od neželaných prekladov.

Optimalizácia nákladov začína už pri tvorbe dokumentácie

Prečo využívame na preklady SDL Trados Studio?

Prekladateľský proces