Ako prebieha spracovanie prekladu?

1. Úprava formátovania pred prekladom

Súbory na preklad je potrebné upraviť tak, aby mohli byť preložené korektne a pomocou CAT‑nástroja. Ide o úpravu segmentácie viet, zobrazenia textu v tabuľkách, obrázkoch, needitovateľných textov a pod. Je nutné upraviť súbor pred prekladom tak, aby sa jeho pôvodné formátovanie prekladaním nepoškodilo a preložený text mohol byť upravený podľa originálu 1:1.
Pri grafických formátoch, resp. pri PDF‑súbore je preberajú prípravu súborov na preklad naši DTP‑špecialisti.


2. Príprava textu na preklad

Súbor na preklad je potrebné naimportovať do CAT‑nástroja (SDL Trados Studio, Across atď.), s ktorým spolupracuje prekladateľ i korektor. CAT‑nástroj je profesionálny softvér pre korektné spracovanie prekladov, ukladanie preložených segmentov do databázy pre ďalšie preklady, zabezpečenie jednotnosti terminológie a ponúka inteligentné kontroly jazyka, numerologických údajov, správnosti preložených údajov, gramatiky a pod.
Okrem zvyšovania kvality zabezpečujú CAT‑nástroje pravidelné znižovanie nákladov na preklad. Práve formátovanie súboru a jeho úprava ešte pred prekladom sú dôležitou podmienkou pre minimalizovanie nákladov, pričom kvalitu prekladu v žiadnom prípade neznižujú.
Naopak, čím dôslednejšie je súbor pred prekladom pripravený, tým kvalitnejší bude i jeho preklad.

Optimalizácia nákladov začína už pri tvorbe dokumentácie

3. Výber prekladateľa

Naši prekladatelia sú výlučne rodení hovorcovia žijúci v krajine cieľového jazyka. Sú to odborníci vo svojich špecializáciách, s vysokoškolským technickým, resp. lingvistickým vzdelaním a niekoľkoročnou praxou v technickej oblasti.
Každý zákazník má svojich pridelených prekladateľov podľa ich zamerania a špecializácie. S ohľadom na ich aktuálne vyťaženie ich projektový manažér osloví s prekladom, resp. jazykovou korektúrou prekladu a dohodne sa s nimi na termíne dodania prekladu a špeciálnych pokynoch k prekladu.

4. Preklad a revízia

Prekladateľ dostane od projektového manažéra pripravený text v bilingválnom formáte, ktorý prekladá pomocou CAT‑nástroja. Spolupracuje s aktuálnou prekladateľskou pamäťou zákazníka, príp. s jeho terminologickým zoznamom. Ten je základnou podmienkou pre dosiahnutie konzistencie prekladov a správne použitie technických výrazov, ako aj internej terminológie zákazníka.
Preklad dodaný prekladateľom je následne zaslaný na revíziu inému prekladateľovi ‑ korektorovi. Jeho úlohou je skontrolovať preložený text, potvrdiť výber použitých výrazov, overiť obsahovú, gramatickú a štylistickú správnosť prekladu.

5. Kontrola prekladu

Preklady spracúvame podľa princípu kontroly „šiestich očí“, tzn., že okrem prekladateľa a korektora prejde text aj dôslednou kontrolou projektového manažéra. CAT‑nástroje nám dnes ponúkajú veľmi spoľahlivé možnosti pre kontrolu jednotnosti, gramatickej či štylistickej správnosti, korektného použitia stanovenej terminológie, konzistentnosti v rámci aktuálneho prekladu, ale i v porovnaní s predchádzajúcimi projektami zákazníka. Po vizuálnej i softvérovej kontrole je preklad potvrdený do databázy zákazníka pre jeho ďalšie možné použitie.

6. Desktop‑Publishing, úprava layoutu

Preložený text je vyexportovaný do pôvodného formátu, v akom bol dodaný originál od zákazníka. Nasleduje grafická úprava súboru a jeho formátovanie podľa originálu 1:1. Pri súboroch MS Office sú náklady na úpravu započítané automaticky v cene za preklad.
Pri grafických formátoch, obrázkoch, schémach či PDF‑formáte prevezme túto časť procesu DTP‑špecialista a cena v ponuke je navýšená o položku DTP (Desktop‑Publishing). Pri termíne dodania prekladu je nevyhnutné zohľadniť i čas potrebný pre grafickú úpravu súboru pred a po preklade.

Čo všetko ovplyvňuje cenu prekladu?